2016-01-29

Kontrole

Protokoły kontroli są dostępne w sekretariacie szkolnym i księgowości.

 

Termin kontroli

 

Instytucja kontrolująca

Cel  kontroli

17-21.12.2015

Naczelnik Wydziału Oświaty

Realizacja godzin miejskich przyznanych na rok szkolny 2015/2016 poza przysługującym szkole limitem godzin

15.12.2015

UMWO

e-szkoła RPOP 02.02.00-16 20/09

17.09.2015

PSSE Opole

Ocena stanu sanitarnego szkoły

04.11.2014

Wydział Oświaty

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacja doradztwa zawodowego w szkole, organizacja  pomocy psychologiczno-pedagogicznej

22.09.2014

WIORiN w Opolu

Przestrzeganie przepisów prawa przy stosowaniu środków ochrony roślin

5-6.06.2014

Naczelnik Wydziału Oświaty

Prawidłowość wprowadzania danych do SIO 2012-2013

22.04. 2014

PIP

Prawo pracy w tym BHP

17.09. 2013

Prezydent Miasta Opola

Gospodarka środkami ZFŚS w latach 2010- 2012

08.05. 2013

ZUS Opole

Kontrola prawidłowości o rzetelności obliczeń składek na ubezpieczenie społeczne

25.04.2012

OKE  Wrocław

Obserwacja egzaminu gimnazjalnego

10-26.10.2011

Kuratorium Oświaty w Opolu

Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w szkole

24.10.2011

Kuratorium Oświaty w Opolu

Kontrola egzaminów poprawkowych i wyboru podręczników szkolnych

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się