2016-01-29

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:

- Rejestr absencji chorobowej pracowników - kadry

- Rejestr wypadków przy pracy - BHP

- Księga druków ścisłego zarachowania – sekretariat

- Rejestr skarg i wniosków - sekretariat

- Rejestr zarządzeń dyrektora – sekretariat

- Rejestr programów nauczania w PG 8 - sekretariat

- Rejestr kancelaryjny - dziennik korespondencyjny - sekretariat

- Rejestr wypadków uczniów – BHP

- Rejestr legitymacji szkolnych - sekretariat

- Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów - sekretariat

- Rejestr świadectw - sekretariat

- Rejestr pieczątek - sekretariat

- Rejestr materiałów biurowych - sekretariat

- Rejestr biletów MZK – sekretariat

- Rejestr wyjść służbowych – sekretariat

- Rejestr Zamówień Publicznych- kierownik gospodarczy

- Rejestr umów najmu- kierownik gospodarczy

- Księga kontroli zewnętrznej oraz Sanepidu - sekretariat

- Księga uczniów - sekretariat

- Księga ewidencji dzieci - sekretariat

- Księga absolwentów - sekretariat

 

Ewidencje:

- Urlopów - kadry

- Sprawozdań - kadry

- Meldunków - kadry

- Legitymacji służbowych dla nauczycieli - kadry

- Doskonalenia nauczycieli – dofinansowania form doskonalenia - kadry

 

Archiwa:

 

- W archiwum szkolnym przechowywane są dokumenty zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

- Archiwum podzielone jest na działy: eksploatacja budynku, pedagogiczny, księgowości, płace, sekretariat.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się