2016-01-29

Wykaz regulaminów

- Statut – sekretariat, strona internetowa

- Regulamin ucznia - sekretariat

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego - sekretariat

- Regulamin korzystania z szatni uczniowskiej - sekretariat

- Regulamin korzystania z sali gimnastycznej - sekretariat

- Regulamin korzystania z czytelni - sekretariat

- Regulamin korzystania z wypożyczalni - sekretariat

- Regulamin korzystania z centrum multimedialnego – sekretariat

- Regulamin pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w       nauce - sekretariat

- Regulamin wynagradzania – księgowość

- Regulamin funduszu świadczeń socjalnych – księgowość

- Regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli- księgowość

- Regulamin udzielania zamówień publicznych – kierownik gospodarczy

- Regulamin kontroli zarządczej - księgowość

- Regulamin Pracy - kadry, księgowość

- Regulamin Przeprowadzania Służby Przygotowawczej - kadry

- Regulamin Naboru na wolne stanowisko- kadry

- Regulamin Organizacyjny -kadry

- Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych - kadry

- Zasady i kryteria dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli- kadry

- Regulamin korzystania z sali dydaktycznych – kierownik gospodarczy

 

Instrukcje, procedury

 

-Wewnętrzna procedura przekazywania danych do Sytemu Informacji Oświatowej - kadry

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – kierownik gospodarczy

- Instrukcja Kancelaryjna - sekretariat

- Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką - sekretariat

- Procedury w sprawie używania i przechowywania pieczęci urzędowych- sekretariat

- Ceremoniał szkolny – sekretariat

- Wewnątrzszkolna instrukcja wypełniania arkuszy ocen i świadectw szkolnych - sekretariat

- Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych - sekretariat

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się